Puslapio meniu

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

Kalendorius
Susisiekite
Mes facebook

ambulatorijafacebooke.jpg

VEIKLA - Vykdomi projektai
Viesinimas_projektas-609.jpg
 


PROJEKTO APRAŠYMAS

TIKSLAS- Padidinti Kalvarijos savivaldybėje teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams.

 

 

     Kalvarijos savivaldybėje šiuo metu veikia trys pirminės sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Kalvarijos PSPC), VšĮ Sangrūdos ambulatorija ir privati Algio Masilionio gydymo klinika. Kalvarijos PSPC patalpose taip pat veikia projekto partneris – UAB “Medgintras”, kuris šiuo metu teikia psichologo paslaugas Kalvarijos savivaldybės gyventojams, o įgyvendinus projektą ir atnaujinus Pareiškėjo ir partnerių infrastruktūrą teiks pakaitinio gydymo paslaugas savivaldybės gyventojams. Šių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų turima infrastruktūra ir įranga neatitinka nei pacientų, nei jose dirbančių specialistų poreikių: patalpos būtinas remontas, trūksta medicininės ir kitos įrangos, būtini lengvieji automobiliai pacientų slaugai namuose. Kalvarijos savivaldybė apima daugiausiai kaimiškas teritorijas, o dėl nepalankių oro sąlygų ir blogų kelių paslaugų teikimas kaimiškosiose vietovėse tampa ypač sudėtingas.
     Siekiant pagerinti Kalvarijos savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą būtina investuoti į esamos infrastruktūros atnaujinimą bei naujos infrastruktūros įsigijimą: atliekant patalpų remontą, įsigyjant būtiną medicininę ir kitą įrangą, bei tikslines transporto priemones. Projektu planuojama spręsti Kalvarijos savivaldybės situaciją galvos smegenų kraujotakos, kraujotakos sistemos bei onkologinių ligų srityje. Savivaldybė patenka į tikslinę teritoriją.
Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Marijampolės regiono 2014 – 2020 metų plėtros plano 1 prioriteto „Žmogus ir visuomenė“ 1.03 punkte iškelto tikslo „Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvenseną“, 1.03.02. punkte nustatyto uždavinio „Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę“ ir įgyvendina 1.03.02.02 priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Projekto planuojami pasiekti stebėsenos rodikliai atitinka MRPP: P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ – 3, P.B. „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ – 3282.
     PROJEKTO PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAS
     Projektu siekiama padidinti Kalvarijos savivaldybėje teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams (Kalvarijos savivaldybė yra tikslinė teritorija dėl standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo dėl galvos smegenų kraujotakos ligų, mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų bei mirtingumo nuo piktybinių navikų). Projekto veiklų įgyvendinimo metu tikimasi pagerinti šeimos gydytojų bei gydytojų odontologų teikiamų paslaugų kokybę, įsigyjant būtiną medicininę įrangą, kurios įsigijimas bei infrastruktūros atnaujinimas be Europos sąjungos investicijų būtų neįmanomas, nes įstaigos neturi pakankamai lėšų įsigyti reikiamą įrangą.
     SIEKIAMI REZULTATAI
  Projektu tikimasi pagerintas paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, t.y. savivaldybėje (Kalvarijos savivaldybė pasižymi vienais didžiausių priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų rodikliais) gyvenantiems asmenims; neįgaliesiems, namuose slaugomiems asmenims; vyresnio amžiaus (55 m. amžiaus ir vyresni) gyventojams, gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, kadangi projekto metu numatoma įsigyti tikslines transporto priemones operatyvesniam ir lengviau prieinamam pirminės sveikatos priežiūros paslaugų gavimui. Projektu taip pat bus pagerintas sveikatos priežiūros prieinamumas tikslinei gyventojų grupei – asmenims, sergantiems tuberkulioze, kadangi projekto metu bus modernizuotas Pareiškėjo įstaigoje veikiantis tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetas. O taip pat projekto metu įrengus priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą sveikatos priežiūros paslaugos taps prieinamos dar vienai tikslinei grupei – asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės, kas sąlygos mirtingumo nuo kraujotakos sistemos bei onkologinių ligų sumažėjimą Kalvarijos savivaldybėje.
     TIKSLINĖS GRUPĖS IR JŲ POREIKIAI
     Projekto tikslinė grupė – savivaldybės gyventojai, kadangi savivaldybė yra tikslinė teritorija dėl priešlaikinio mirtingumo rodiklio galvos smegenų kraujotakos, kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų srityse. Tikslinės grupės asmenų skaičius vertinamas pagal BĮ “Kauno teritorinė ligonių kasa” skelbiamus duomenis apie 2018-07-31 prisirašiusių gyventojų skaičių Kalvarijos savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, kuris sudaro 8634 asmenų. Atnaujinus dalį Pareiškėjo patalpų, įsigijus reikiamą medicininę įrangą bei tikslines transporto priemones bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
     PROJEKTO NAUDA
     Atnaujinus dalį Pareiškėjo patalpų, įsigijus reikiamą medicininę įrangą bei transporto priemones tikimąsi, kad daugiau Kalvarijos savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas ir savivaldybėje sumažės mirtingumas dėl kraujotakos sistemos bei onkologinių ligų.

 

     Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais, kadangi tiek Pareiškėjas tiek Projekto partneriai teikia pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, o jungtinio Projekto įgyvendinimas sudaro sąlygas efektyvesniam Projekto valdymui. UAB “Medgintras” įtrauktas projekto partneriu, kadangi pagal turimą sutartį panaudos teise valdo patalpą, kurioje bus įrengiamas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, bei teiks šias paslaugas po projekto įgyvendinimo. Projekto vykdytojo personalas turi patirties projektų valdyme ir administravime, kurios trūksta Projekto partneriams. Projekto vykdytojas atskiru įsakymu sudarys projekto komandą iš esamų darbuotojų – projekto vadovo,  finansininko, projekto inžinieriaus (Pareiškėjo VšĮ Kalvarijos PSPC Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas ūkio reikalams), kuriems bus mokamas darbo užmokestis. Projekto vadovas bus atsakingas už projekto veiklų įgyvendinimo kontrolę, ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimą, projekto viešinimą. Projekto finansininkas bus atsakingas už finansinių dokumentų, ataskaitų, kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų apskaitą. Projekto inžinierius bus atsakingas už remonto darbų kontrolę bei visų projekte numatytų Pareiškėjo viešųjų pirkimų vykdymą bei techninių specifikacijų, šiems pirkimams, rengimą. Kiekvienas iš Partnerių paskirs po Projekto koordinatorių iš savo įstaigos, kuris bus atsakingas už konkrečios įstaigos veiklų įgyvendinimą ir su tuo susijusių viešųjų pirkimų vykdymą. Projektų koordinatoriai bus pavaldūs Projekto vadovui.
     Projekto veiklų įgyvendinimui reikalingas avansas iki 30 proc., nes savivaldybės administracija, neturi apyvartinių lėšų, kurias galėtų skirti projekto išlaidoms apmokėti.

 

Paskutinis atnaujinimas : 2020.02.24 : 19:06
Kategorija : VEIKLA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

 
PaieškaBalsavimas
Ar Jūs nuolat tikrinatės savo sveikatą?
 
Taip!
Man nesvarbu!
Ne!
Rezultatai
Naudinga

Esveikata.jpg

Projektoviesinimas.jpg


esvaikata


draustumui

 

^ į viršų ^